Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Admin
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
by AdminNoppadol Sornprasit - Friday, 18 April 2014, 11:01 AM
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

งานคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ DDN LMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยระบบใหม่จะเริ่มเปิดใช้ในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อให้ครูทุกท่านเข้าใจในเครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ และสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

 

Read the rest of this topic(4 words)...
 

Skip course categories

Course categories