ความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ

ความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ

เว็บไซต์: DDN Learning Management System V2.4
รายวิชา: ง31102 เทคโนโลยี 2-ครูกัลยา
Book: ความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
Printed by: บุคคลทั่วไป
Date: Tuesday, 28 April 2015, 12:00AM

Table of contents

1 เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์

          

         ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการ  ความจำเป็นที่มนุษย์ต้องพึ่งพา 
ให้ครอบคลุมเกือบทุกปัจจัยจนกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของมวลมนุษยชาติ  ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองปัจจัย  4 
ความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์  และตอบความต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน  การประกอบอาชีพ การคมนาคม การสื่อสารสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัย การแก้ไขปัญหา การป้องกันอันตราย และอื่นๆ อีกมากมาย 
        ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เรา  โดยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับศาสตร์ทุกสาขาเช่นกัน  มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี
จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้ความสนใจใส่ ใจ  ทำความเข้าใจอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีให้ได้  และที่สำคัญที่สุดต้องสามารถเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการทำงาน และการดำรงชีวิตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขด้วย
========================================
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์อย่างไร 
==========================================
แนวคำตอบ
       เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันโดยจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ไม่ใช่ในทางปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ วัดได้หรือจับต้องได้
วิทยาศาสตร์จะไม่มีคุณค่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีเชื่อมโยง และเทคโนโลยีที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานก็จะไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

2 ธรรมชาติของเทคโนโลยี

           การศึกษาเทคโนโลยีจะใช้แบบจำลองตามแนวคิดของโอลสัน  โดยใช้แผนภูมิภาพในการอธิบาย ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
            ในอดีตกาลมนุษย์ดำรงชีพโดยปราศจากเครื่องมือใช้ในการทำมาหากิน  มนุษย์ต้องยังชีพด้วยการพึ่งพา
ธรรมชาติ  อาศัยถ้ำเป็นบ้านเรือนต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ  แต่ด้วยความได้เปรียบทางด้านกายภาพ  คือ 
มนุษย์มีมือมีเท้าและมีสมอง  จึงทำให้ได้เปรียบสัตว์ประเภทอื่นๆ  เพราะมนุษย์มีความคิดรู้จักการแก้ปัญหาเพื่อ
ความอยู่รอด  เมื่อรวมตัวกันเป็นสังคมมนุษย์จึงพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเป็นลำดับ  เช่น  การรู้จักเก็บรักษาอาหาร 
การสร้างเครื่องมือล่าสัตว์ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
            ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการดำรงชีพ  เพื่อแก้ปัญหา  เพื่อการเอาชนะ  ทำให้สังคม
และวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญก้าวหน้า  อาทิเช่น  ความเจริญทางด้าน
การแพทย์  การเกษตร  การศึกษา  การสื่อสาร  การคมนาคม  เป็นต้น  การที่มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น 
เป็นผลมาจากการที่มนุษย์รู้จักนำทรัพยากรมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือมนุษย์รู้จักพัฒนาวิธีการทำงาน  พัฒนาสติ
ปัญญา  ความรู้  จัดระบบการทำงาน  และพัฒนาเครื่องมือ  เพื่อสนองความต้องการในการทำงานและการดำรง
ชีวิต ซึ่งการกระทำเช่นนี้เรียกว่า เทคโนโลยี (Technology)

3 ความสำคัญของเทคโนโลยี

             ความสะดวกสบายในชีวิตมนุษย์ปัจจุบันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น  หากไม่ มี
เทคโนโลยีโลกมนุษย์คงด้อยพัฒนาและดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก  ขาดแคลนไฟฟ้า  ถนนหนทาง  ระบบ
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  คุณภาพชีวิตตกต่ำ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญ
ต่อปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมาก ซึ่งสามารถสรุปความสำคัญของเทคโนโลยี ดังนี้ 

1.  อาหาร
             อาหารเป็นปัจจัยที่ สำคัญที่ สุดต่ อการดำรงชีวิตและมีความจำเป็นต่ อร่ างกายมนุษย์  ในปัจจุบัน
มนุษย์มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหาร  ได้แก่  การคัดเลือกพันธุ์  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์ 
การพัฒนาเพิ่มปริมาณผลผลิต  การพัฒนาการผลิตอาหารในรูปแบบอุตสากรรม  เช่น  การแปรรูปผลผลิต  การ
เก็บรักษาอาหาร เป็นต้น ชึ่งทุกกระบวนการต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยทั้งสิ้น

2.  เครื่องนุ่งห่ม
             ในอดีตมนุษย์นิยมเลี้ยงสัตว์และนำหนังสัตว์หรือขนสัตว์มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม  เพื่อปกปดร่างกายหรือป้องกันความเย็น  ต่อ
มาพัฒนาทำเป็นเข็มขัด  รองเท้า  เมื่ อเข้าสู่ ยุคอุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเครื่องจักร  และนำวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
หรือเพาะปลูกขึ้นมา  เช่น  ฝ้าย  ตัวไหม  เป็นต้น  มาใช้ผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี  เช่น  การปันฝ้าย การทอ
ฝ้าย  การตัดเย็บ  เป็นต้น  นอกจากทำเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว  ยังนำมาทำเป็นผ้าม่าน ผ้าปูโตะ ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 
            ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์แทนวัสดุจากพืชและสัตว์  ซึ่งมี
คุณภาพสูงและผลิตได้ปริมาณมากจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยโรงงานที่ 
ทันสมัยโดยใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน

3.  เทคโนโลยีการสรางที่อยู่อาศัย
             บ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ช่วยป้องกันภัยจากธรรมชาติและป้องกันอันตรายต่างๆ  บ้านจึงมีความจำเป็นสำหรับการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์  การสร้างบ้านเรือนได้พัฒนามาตั้งแต่อดีตกาล วัสดุก่อสร้างถือว่าเป็นหัวใจของการสร้างบ้าน วัสดุก่อสร้างในยุคแรก
เป็นวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ  เช่น  ไม้  ดินเหนียว  เป็นต้น  ต่อมาการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทำให้สร้างวัสดุชนิดใหม่ๆ  ที่มีความแข็งแรง
ความทนทานเกิดขึ้นมากมาย  เช่ น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  โลหะผสม กระเบื้องโปร่งแสง กระจกสะท้อนความร้อน ท่อพีวีซี เป็นต้น 
             จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบ  เขียนแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
ตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์ทดสอบความเค้น ความเครียดของแบบจำลอง โครงสร้างที่รับภาพไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะ
สร้างจริง    เช่น  การรับภาวะของเสาของความแรงส่วนอื่นๆ  ทำให้เลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงได้เหมาะสมและ
ประหยัด  เป็นต้น  ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ ใต้ดิน  มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
เสมือนอยู่บนพื้นโลก จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก

4.  ยารักษาโรค 
             ยารักษาโรคเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตมนุษย์  เพราะร่างกายมนุษย์หากใช้งานไปนานๆ  ร่างกายย่อม
เจ็บปวย  หากเกิดอาการเจ็บปวยจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวย  หากไม่มียารักษาโรค 
มีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์อาจสูญพันธุ์จากโลกนี้เนื่องจากโรคระบาดต่างๆ  เช่น ไข้หวัด ไข้ทรพิษ  เป็นต้น ซึ่งเกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์จำนวนมาก 
            ยามีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างมหาศาล เพราะยาทำให้มนุษย์หายจากอาการเจ็บปวย
ช่วยบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  ในอดีตมนุษย์ใช้ส่วนต่างๆ  ของพืชเป็นยา  เช่น  ราก  ใบ  ลำต้น  เปลือก 
เป็นต้น ต่อมามนุษย์นำเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือ วิธีการ และวิทยาการต่างๆ มาใช้ในการผลิตยา ตลอดจน
ทดสอบคุณภาพของยา และทดลองใช้ยาก่อนนำมาใช้กับมนุษย์ 
            ยาในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ ได้จากการสังเคราะห์  โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี  เช่น  ยาเพนนิซิลิน 
ยาคลอแรมพินิคอล ยาเตตราไซคลีน เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพที่แข็งแรง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
            ปัจจุบันพืชสมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจจากต่างประเทศอย่างมาก เนื่องจากมีสรรพคุณ
รักษาโรค ไม่มีผลข้างเคียง และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลง แพทย์แผนไทยจึงได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ผลิตยาจากพืชสมุนไพรจำนวนมาก

 

4 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

           

        เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่างๆ  ทั้งความรู้  ทักษะ  วัสดุอุปกรณ์  ในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างสิ่ งใหม่ ๆ  เพื่ อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยอาศัยความรู้หลากหลายวิชา  เช่ น  ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ความรู้ทางศิลปะ ความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก  โดยเรียกรวมๆ  ว่ าวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
(Science  and  Technology)  ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาตร์สาขาต่างๆ  มาผสมผสานประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 
•  การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาผลิตเครื่องจักรกล 
•  การนำความรู้ทางเคมีมาผลิตยา 
•  การนำความรู้ทางชีววิทยามาใช้ในการผลิตอาหาร 

จากตารางจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไม่ ได้เป็นวิทยาศาสตร์  แต่จะเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง  อาจจะสรุปความสัมพันธ์ของศาสตร์ทั้งสองได้ดังนี้ 
  1.  เทคโนโลยีสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเกิดจากการใช้ความรู้ 
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่  
  2. การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในเทคโนโลยีก็เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี 
  3. เทคโนโลยีใช้เพื่อเสริมการแก้ปัญหา นั่นก็คือ การนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปคู่การปฏิบัตินั่นเอง

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ศาสตร์
        การเรียนรู้การทำงานตามกระบวนการทางเทคโนโลยีต้องอาศัยทักษะทางภาษา ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่ง
ของมนุษยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด อ่าน และเขียน ซึ่งมนุษยศาสตร์ในที่นี้ยังรวมถึงภาษาศาสตร์
วรรณคดี ปรัชญา พลศึกษา ฯลฯ ตัวอย่างความสัมพันธ์ เช่น
      •  ด้านภาษาศาสตร์ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาภาษา แก้ไขข้อบกพร่อง ด้านการฟัง การพูด การ
สื่อสาร
      •  ด้านวรรณคดี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการถ่ายทอด วรรณคดี โดยนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
ละคร ภาพยนตร์ หรือละครวิทยุ
      •  ด้านร่างกาย นำเทคโนโลยีมาพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านกีฬา ทำให้เกิดผลดีอย่างกว้างขวาง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสังคมศาสตร์
      เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์เข้าใจประวัติความเป็นมาของตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งช่วยกำหนด
อนาคตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ควรตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสม ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาผลกระทบการใช้
เทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ค่านิยมและวัฒนธรรมในสังคม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการศึกษา
      ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง เช่น การใช้สื่ออิเล็กทอนิกส์ การใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือเครื่ องมือที่ ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เป็นต้น ตลอดจนนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เช่น อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการเรียน
รู้ของผู้เรียน ทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาอย่างมาก
5. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับเกษตรกรรม
       ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ทั้งการผลิตคิดค้นเครื่องจักรกลทางการเกษตร
และพัฒนากระบวนการผลิตแทนการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้กำลังคน หรือสภาพแวดล้อมเป็นหลัก เช่น การคัด
เลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธ์ุ การเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบบเกษตรกรรม
มีความก้าวหน้า สร้างรายได้มหาศาลแก่ประเทศชาติ
6. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมการผลิต
       การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตได้ปริมาณมากขึ้น ประหยัดแรงงาน
ลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

7. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์
       ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์  (Transportation  and  Logistic) 
โดยการปรับปรุงเส้นทางขนส่งเพื่อหาเส้นทางขนส่งที่ต้นทุนต่ำสุด ซึ่งทำให้การจัดส่งสินค้าไม่เกิดข้อผิดพลาด ไม่
เสียหายและทันเวลา เทคโนโลยีที่นำมาใช้ เช่น เทคโนโลยี GIS , RFID เป็นต้