คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ง2210                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2562                               เวลา 2 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการขั้นตอน กระบวนการทำงานและการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ความหมาย ประเภทและความสำคัญของเครื่องดื่ม การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น ตลอดจนการจัดการกับผลผลิต  วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ

ปฏิบัติงานและฝึกทักษะการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาในการทำงาน มีขั้นตอน คือการสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว์และจัดการผลกับผลิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น ติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานจนเป็นสำเร็จด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด และทำงานอย่างมีคุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  และมีกลยุทธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  มุ่งมั่น ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน

มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน                            ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้                       มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม                   เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี              เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

1.1 ม.2/2 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

1.1 ม.2/3 มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

2.1 ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

2.1 ม.2/3 มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่น่าสนใจ

รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด


                                                                    คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ง30249 ดอกไม้สด

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของบายศรีแบบต่างๆ การประดิษฐ์พานพุ่มใบตอง การใช้ผ้าประดิษบ์พานดอกไม้เพื่อนำไปใช้ตามประเพณีและวัฒนธรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน คิดสร้างสรรค์งานประดิษบ์ใบตอง แนวคิดใหม่ในการทำงาน

ปฏิบัติงานการทำบายศรีแบบต่างๆ เช่น บายศรีปากชาม บายศรีสู่ขวัญ การประดิษบ์พานพุ่ม  ใบตองพานดอกไม้จากผ้า คำนวณรายรับ รายจ่าย โดยนำเทคโนโลยี