คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ31101  สุขศึกษา 1                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ การวางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว เข้าใจอิทธิพลของสื่อโฆษณา ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม ที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ  สาเหตุของการเกิดปัญหาเรื่องเพศ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรม มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย รู้จักการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสำรวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

รหัสตัวชี้วัด

1.1    ม.4-6/1, ม.4-6/2

2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2

พ 4.1   ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด