พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้มีการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางในหลายประเทศโดยเฉพาะดินแดนในภูมิภาคเอเชีย พระพุทธศาสนามีความสำคัญในการสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่ชาวโลก