คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท๒๑๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย ๑                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑             เวลา ๖๐ ชั่วโมง        จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

...........................................................................................................................................................................

          ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญ การเขียน การฟัง การดู              และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม อ่านออกเสียง                บทร้อยแก้วประเภทบทบรรยาย  อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กลอนสักวา ท่องจำบทอาขยาน             และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน           ตัวอักษรไทย  เขียนแนะนำตนเอง  เขียนแนะนำสถานที่สำคัญ  เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เขียนบรรยายประสบการณ์      ย่อความ จดหมายส่วนตัว การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า พูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังเล่าเรื่องย่อ                    พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดประเมินความน่าเชื่อถือ   ของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ         ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย     สร้างคำในภาษาไทย  แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ     สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์         ใช้ในชีวิตจริง

          โดยใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์สร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต      ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยมีความสามารถในการสื่อสาร    สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม    เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย   ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย  เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด 

          ท ๑.๑    ม.๑/ ๑,ม.๑/๒,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๙

          ท ๒.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๕,ม.๑/๗,ม.๑/๙

          ท ๓.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๖

          ท ๔.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๕

          ท ๕.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด

 


 

           

          ศึกษาและจำแนก และวิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งบทร้อยกรอง อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง  ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยการเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบายชี้แจง และความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ มีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยการนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหา อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง


ศึกษาการอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตการเขียนบรรยายและพรรณนา     การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน คำสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นิทานชาดก การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานโครงงาน การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างคำสมาส กลอนสุภาพ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศการสรุปเนื้อหา การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น บทอาขยานตามที่กำหนด

          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรู้       ความเข้าใจ 

          เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน          รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย   เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์