คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท๒๑๑๐๑  รายวิชาภาษาไทย ๑                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑             เวลา ๖๐ ชั่วโมง        จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

...........................................................................................................................................................................

          ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญ การเขียน การฟัง การดู              และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม อ่านออกเสียง                บทร้อยแก้วประเภทบทบรรยาย  อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กลอนสักวา ท่องจำบทอาขยาน             และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน           ตัวอักษรไทย  เขียนแนะนำตนเอง  เขียนแนะนำสถานที่สำคัญ  เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เขียนบรรยายประสบการณ์      ย่อความ จดหมายส่วนตัว การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า พูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังเล่าเรื่องย่อ                    พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดประเมินความน่าเชื่อถือ   ของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ         ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย     สร้างคำในภาษาไทย  แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ     สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์         ใช้ในชีวิตจริง

          โดยใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์สร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต      ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยมีความสามารถในการสื่อสาร    สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม    เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย   ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย  เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด 

          ท ๑.๑    ม.๑/ ๑,ม.๑/๒,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๙

          ท ๒.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๕,ม.๑/๗,ม.๑/๙

          ท ๓.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๖

          ท ๔.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๕

          ท ๕.๑    ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด

 


 

           

          ศึกษาและจำแนก และวิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งบทร้อยกรอง อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง  ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยการเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบายชี้แจง และความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ มีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยการนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหา อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง


ศึกษาการอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตการเขียนบรรยายและพรรณนา     การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน คำสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นิทานชาดก การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานโครงงาน การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างคำสมาส กลอนสุภาพ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศการสรุปเนื้อหา การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น บทอาขยานตามที่กำหนด

          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรู้       ความเข้าใจ 

          เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน          รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย   เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์


คำอธิบายรายวิชา