ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะ และหน้าที่ของอวัยวะพืช จากราก ล าต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช  การล าเลียงน้ า สารอาหารและอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM ปัจจัยบาง ประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด้านโครงสร้างของใบ ทิศทางของใบ และการจัดเรียงใบของพืชเพื่อรับแสง ศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์ เรณู ถุงเอ็มบริโอ การ สร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด การงอกของเมล็ด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก และการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการ ตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย อธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ   เพื่อให้สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมที่เหมาะสม  ส่งเสริมผลการเรียนรู้อาเซียนเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย ซึ่ง ประชาชนสามารถประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบของการสูญเสียความหลากหลาย