คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

23101 คณิตศาสตร์ 5                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ภาคเรียนที่  1                      เวลา  80  ชั่วโมง  จำนวน  2  หน่วยกิต

       

 


          เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้        
ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

          พื้นที่ผิวและปริมาตร ลักษณะและสมบัติของพีระมิด กรวย และทรงกลม  พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร  ในชีวิตจริงไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ

          ความน่าจะเป็น  การหาเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มและการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าๆ กัน และการนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น

ไปใช้ในชีวิตจริง

          ระบบสมการ  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและการนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา

          ความคล้าย  เงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันและสมบัติการคล้ายกัน

ของรูปสามเหลี่ยม  การใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไปใช้ในการแก้ปัญหา

          การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่าง

ของกำลังสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฏีเศษเหลือ

          สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  ทบทวนสมการกำลังสอง  แก้สมการกำลังสองโดยวิธีทำ

เป็นกำลังสองสมบูรณ์ และการนำความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 

          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยการสอดแทรกกิจกรรมหรือโจทย์ปัญหา   ที่จะส่งเสริมให้เกิดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นซึ่ง ได้แก่  ความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้  และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  ตลอดจน ฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

          การวัดการประเมินผลด้วยวิธีหลากหลายตามสภาพจริงของเนื้อหา และทักษะ/กระบวนการ           ที่ต้องการวัด