คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษา อธิบายลักษณะและใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม สมการและอสมการของลอการิทึม การประยุกต์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์ และกฎของไซน์  การหาระยะทางและความสูง

โดยใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย               ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ                   มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้น                 ไปประยุกต์ใช้  และมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม