ฝึกทักษะการฟังจากสื่อที่หลากหลายในชีวิตจริง ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน