เข้าใจโครงสร้างคำ ประโยค สำนวน  กระบวนการพูดอ่านและการเขียน  สามารถสรุปความ บอกรายละเอียด  ตีความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์    สังเคราะห์เกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  รวมทั้งข้อความ  ข้อมูล   ข่าวสาร  บทความ  สารคดีที่ซับซ้อน  จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง เขียนบรรยายแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต สืบค้น  ค้นคว้า รายงานข้อมูล เผยแพร่ เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ ความเชื่อ  ประเพณี  เหตุการณ์และเรื่องทั่วไป   มีพื้นฐานในการอ่านที่ถูกต้อง  สามารถนำหลักเกณฑ์ที่ได้ไปใช้ในการอ่าน การเขียน  เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อศึกษาต่อ  และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ