คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                                                                                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                                                                                                                                               เวลา  80  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต


          เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเรื่อง

          การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปกติ

          โดยจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยการสอดแทรกกิจกรรม หรือโจทย์ปัญหา   ที่จะส่งเสริมให้เกิดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นซึ่งได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้และ   การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริงของเนื้อหาและทักษะ/ กระบวนการที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

         1. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งหมด 1 ผลการเรียนรู้