บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

           ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของลำดับ , ลำดับเลขคณิต , ลำดับเรขาคณิต , ลำดับฮาร์มอนิก  , ลิมิตของลำดับอนันต์  , อนุกรมเลขคณิต , อนุกรมเรขาคณิต , อนุกรมอนันต์  , สัญลักษณ์แทนการบวก และการประยุกต์ของลำดับและอนุกรม      

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

           ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  , อนุพันธ์ของฟังก์ชัน , การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร , อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ , เส้นสัมผัสเส้นโค้ง , อนุพันธ์อันดับสูง , การประยุกต์ของอนุพันธ์ , ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต , ปริพันธ์จำกัดเขต และพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง