เข้าใจโครงสร้างคำ ประโยค สำนวน  กระบวนการอ่านและการเขียน  สามารถสรุปความ  

บอกรายละเอียด  ตีความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์    สังเคราะห์เกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่

ความเรียง  รวมทั้งข้อความ  ข้อมูล   ข่าวสาร  จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง  เขียนบรรยายแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการประกอบ การธุรกิจและการบริการทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต สืบค้น  ค้นคว้า รายงานข้อมูล เผยแพร่ เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์และเรื่องทั่วไป   มีพื้นฐานในการอ่านที่ถูกต้อง  สามารถนำหลักเกณฑ์ที่ได้ไปใช้ในการอ่าน การเขียน  เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อศึกษาต่อ  และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ