คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ การย่อยอาหารของสัตว์ การย่อยอาหารของมนุษย์ การรักษาดุลยภาพในร่างกาย โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และ ของสัตว์ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์  ระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย การลำเลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิต  เซลล์เดียวและของสัตว์ การลำเลียงสารในร่างกายของคน และระบบลำเลียงระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย  การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การขับถ่ายของสัตว์ การขับถ่ายของคน การรักษาสมดุลภาพของเซลล์  ดุลยภาพของน้ำ  เกลือแร่  อุณหภูมิในร่างกายของมนุษย์และสัตว์

          โดยใช้กระบวนการ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูล การบันทึก การจัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย

          เพื่อให้เกิด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21