ศึกษาหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  มาช่วยในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ถูกต้องและ
มีคุณธรรม

      ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ถูกต้อง  และมีคุณธรรม