ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำงานผลิตสื่อประสมเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ