• ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในรายวิชา IS2-การสื่อสารและการนำเสนอ ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  • สามารถ Login เข้าระบบแบบบุคคลทั่วไป (as guest)