คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20210  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ภาคเรียนที่ ไม่บังคับ                                                      เวลา  20 ชั่วโมง                จำนวน  0.5  หน่วยกิต

                                                            

      ศึกษากระบวนการทางเทคโนโลยี และการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์มาช่วยในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การเรียนรู้ และการจัดการงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ถูกต้องและมีคุณธรรม

     ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การเรียนรู้ และการจัดการงาน

     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาความรู้ความสามารถ การวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และวิจารณญาณ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีจิตสำนึกและคุณธรรมจริยธรรม


ผลการเรียนรู้

1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยี

2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีในปัจจุบัน

3)  มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

4)  สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา และการจัดการความรู้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีในปัจจุบันได้

รวมทั้งหมด   4  ผลการเรียนรู้