คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1                                                  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                               เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต

 

 

ศึกษา  วิเคราะห ธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ             ความหนาแน่น จุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม  ปจจัยที่มีผลตอการ                เปลี่ยนสถานะ  ผลของความรอนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสาร  การถายโอนพลังงานความรอน การจัดกลุมสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาคการละลายของสารในตัวทําละลาย        ความเขมขนของสารละลาย พลังงานกับการละลายของสารปจจัยที่มีผลตอการละลาย โดยออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรูการสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอ   มูลและการ อภิปรายเพื่อใหเกิดความรูความคิดความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม       ที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

2.1   ม.1/1 – ม.1/10

2.3   ม.1/1 – ม.1/7

4.1    ม.1/1 – ม.1/5

4.2    ม.1/1 – ม.1/4

 

รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด