คำอธิบายรายวิชา

          อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรือ อุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของ เกย์ลูสแซก  คำนวณปริมาตร ความดัน หรือ อุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจำนวนโมล หรือมวลของ แก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ คำนวณความดันย่อยหรือ จำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและ เปรียบเทียบอัตรา การแพร่ของ แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของ แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และในอุตสาหกรรม      ทดลองและเขียนกราฟการ เพิ่มขึ้น หรือลดลงของสารที่ทำการ วัดในปฏิกิริยา คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้น ของสาร ที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา เขียนแผนภาพและอธิบายทิศ ทางการชนกันของอนุภาคและ พลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของความ เข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เปรียบเทียบอัตราการ เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยายกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มี ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน ชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรมทดสอบและอธิบายความหมาย ของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะ สมดุล อธิบายการเปลี่ยนแปลงความ เข้มข้นของสารอัตราการ เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่ม ปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะ สมดุล คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา คำนวณความเข้มข้นของสารที่ ภาวะสมดุล คำนวณค่าคงที่สมดุล หรือความ เข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล และค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้ง คาดคะเน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมี ของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ กระบวนการในอุตสาหกรรม

        โดยใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการใช้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนำไปถึงการสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย           

          เพื่อให้เกิด เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตลอดจนการสื่อสารที่ดี  มีความเต็มใจร่วมมือ

ผลการเรียนรู้

2 ม.5/1, 2 ม.5/2, 2 ม.5/3, 2 ม.5/4, 2 ม.5/5, 2 ม.5/6, 2 ม.5/7, 2 ม.5/8, 2 ม.5/8, 2 ม.5/9, 2 ม.5/10, 2 ม.5/11, 2 ม.5/12, 2 ม.5/13

รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้