รายวิชา พื้นฐานรหัสวิชา อ31101                                                         ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                 เวลา 40 ชั่วโมง

        จำนวน 1.0 หน่วยกิจ                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

 

          อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยค ให้สัมพันธ์กับสื่อไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบจากการฟังหรืออ่าน สนทนาและเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง เขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่าง ๆ พูด และเขียนเพื่อขอ ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟัง และอ่าน วิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยได้อย่างเหมาะสาม

            โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล

            เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ต1.1 ม.4/2  ม.4/3 ม.4/4

ต1.2 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4 ม.4/5

ต1.3 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3

ต2.2 ม.4/2

ต4.1 ม.4/1

รวม 12 ตัวชี้วัด