คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์โดยวิธีการแพร่ การออสโมซิส การลำเลียงแบบฟาซิลิเทต การลำเลียงแบบใช้พลังงานและการลำเลียงสารขนาดใหญ่ การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำ     แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มิวเทชัน การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการทดลองเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิทยาศาสตร์