คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม เคมี 5    

 

30225  เคมี 5                                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                                           เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

           

             ศึกษาวิเคราะห์สูตรโครงสร้างแบบเส้น และแบบย่อของสารประกอบอินทรีย์ ไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติของสารประกอบอินทรีย์ สูตรโมเลกุล สูตรโรงสร้าง และการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ประโยชน์ของสารประกอบอินทรีย์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อหมู่อะตอมซึ่งแสดงสมบัติเฉพาะและประโยชน์หรือโทษของแอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิก แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน เอไมด์ กระบวนการและผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ การทดลองการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์มาใช้ประโยชน์ โครงสร้างและสมบัติของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

1.    อธิบายสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มี             กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

2.    เขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง พร้อมทั้งเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล         อภิปรายและอธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบ-ไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งประโยชน์ของสารประกอบ                ไฮโดรคาร์บอน

3.    จำแนกสารอินทรีย์แต่ละชนิดโดยใช้หมู่ฟังก์ชัน

4.    เขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง พร้อมทั้งเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สำรวจ           ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบอินทรีย์ ที่มีออกซิเจนเป็น                 องค์ประกอบรวมทั้งประโยชน์

5.    เขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง พร้อมทั้งเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ สำรวจ         ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบอินทรีย์ ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์           ประกอบรวมทั้งประโยชน์

6.    เขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง พร้อมทั้งเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจน และไนโตรเจนเป็น                  องค์ประกอบ สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบอินทรีย์             ที่มีออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบรวมทั้งประโยชน์

7.    สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่น                 ลำดับส่วน การกลั่นน้ำมันดิบประโยชน์จากผลิตภัณฑ์

8.    สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์

9.    สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายอันตรายหรือมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการนำ           ไปใช้ประโยชน์

10. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ลิพิด

11. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปรายผลและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและลิพิด

12. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบโครงสร้างและคุณสมบัติของกรดนิวคลีอิก

รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้