เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน    ให้มีความรู้  ความเข้าใจ   และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเรื่อง 

          จำนวนเต็ม  การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม การคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม

 สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

          การสร้างทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 

การสร้างรูปเรขาคณิต

          เลขยกกำลัง  ความหมายของเลขยกกำลัง การคูณและการหารเลขยกกำลัง  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

          ทศนิยมและเศษส่วน  ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม การคูณและการหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการหารเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

          รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติจริง       

ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นซึ่ง ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  ตลอดจนฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และความเชื่อมั่นในตนเอง  การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริงของเนื้อหา

และทักษะ/กระบวนการที่ต้องการวัด

 

          รหัสตัวชี้วัด

                    มาตรฐาน  ค.1.1    ตัวชี้วัด  1, 2 

                    มาตรฐาน  ค.2.2    ตัวชี้วัด  1, 2 

          รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด