คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โครโมโซมและสารพันธุกรรม การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม วิวัฒนาการกับความ หลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พืชและการใช้ประโยชน์จากพืช การเจริญเติบโตชองพืช และ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าชองพืช ระบบนิเวศ ไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ประชากรของสิ่งมีชีวิต ป้ญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพใน โรงเรียน หรือในชุมชน แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแกใฃป้ญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ระดับประเทศ และระดับโลกรวมทั้งน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์

     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบคันข้อมูล การสังเกต การ จำแนก การเปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย การสำรวจตรวจสอบ การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้สามารถสื่อสารลี่งที่เรียนรู้ประยุกต์ใช้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม น่าความรู้ และค่านิยมที่เหมาะสม