ข่าวและประกาศ

การทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2

 
Picture of ครูกัลยา กลิ่นเชิดชู
การทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2
by ครูกัลยา กลิ่นเชิดชู - Thursday, 8 October 2020, 12:07 AM
 
  1. ให้นักเรียน ม.4/1-4/6  เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วย 2  ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในระบบ

  2. กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ที่ 14-15 (14 - 22 ต.ค. 63) ในคาบเรียนเท่านั้น
    (ต้องใช้รหัสในการเข้าทดสอบ) จึงไม่ควรขาดสอบ